صفحه اصلی

قوانین مدیریت پسماند را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته حامد کیاروستا 2115
2 قانون مدیریت پسماندها شکوفه بسیم 5636
3 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها شکوفه بسیم 3714
4 طرح جامع مدیریت پسماندهای شهر تهران شکوفه بسیم 2715
5 فرايند تهيه وتصويب طرح جامع مديريت پسماند شکوفه بسیم 2528
6 دستورالعمل تهيه طرح جامع مديريت پسماند شکوفه بسیم 3527
7 اساسنامه سازمان مديريت پسماندهاي شهرداريها شکوفه بسیم 2540
8 اساسنامه سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران(مصوب شوراي اسلامي شهر تهران) شكوفه بسيم / منبع:سايت رسمي شوراي اسلامي شهر تهران 3594
9 بازيافت پسماندهاي شهري سولماز چاهي 3974
10 لزوم وجود استانداردها در مقوله بازيافت سولماز چاهي 2484
11 دستور العمل نحوه تعين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي شهري شکوفه بسیم 1813
12 چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماندها شکوفه بسیم 1203
13 قبض اعلام و وصول هزينه هاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي روستايي و شيوه نامه نحوه كاربرد آن شکوفه بسیم 1092
14 آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند (ب) ماده ( 25) قانون برنامه چهارم توسعه شکوفه بسیم 974
15 شيوه نامه نحوه اقدام مامورين اجرايي ( ضابطين خاص قضايي) شکوفه بسیم 1275
16 ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته شکوفه بسیم 1395
17 دستورالعمل مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي ويژه در بيمارستانها و مراكز بهداشتي و در ماني شکوفه بسیم 1663
18 دستورالعمل اجرايي طرح تفكيك پسماندهاي پزشكي مليحه مظلومي،كارشناس بهداشت محيط بيمارستان ساسان 1335
19 ضوابط ترابري ايمن مواد پرتو زا شکوفه بسیم 1304
20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شکوفه بسیم 1406

صفحه 1 از 2

You are here صفحه اصلی