خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها اساسنامه سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران(مصوب شوراي اسلامي شهر تهران)

اساسنامه سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران(مصوب شوراي اسلامي شهر تهران)

به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با پاكيزه‌سازي و مديريت پسماند و در اجرای ماده هشتاد و چهارم (84 ) قانون شهرداری و بند (15) ماده (71) قانون تشکیلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن و نیز مصوبه « ساماندهي سازمان ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران » ـ ابلاغي به شماره 19973/1188/160 به تاريخ 13/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران، سازمان مديريت پسماند شهر تهران براساس اساسنامه ذيل تاسيس مي شود. فصل اول : كليات ماده يكم (1) فلسفه تشكيل سازمان مديريت پسماندماده دوم (2) تعاریف : عناوين به كاررفته و اختصاري در اين اساسنامه به شرح ذيل مي باشد. شهرداری: منظور شهرداری تهران و کلیه واحدهای مربوطه اعم از حوزه‌های ستادی و اجرایی، مناطق، مؤسسات و سازمان‌های وابسته و شركت‌های تابعه است. سازمان: منظور سازمان مديريت پسماند شهر تهران است. شورای شهر: منظور شورای اسلامی شهر تهران است. شورا : منظور شوراي سازمان مديريت پسماند شهر تهران است . تبصره: منظور از شركت‌های تابعه، شركت‌هایی است که بیش از پنجاه درصد (50% ) از سهام یا سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به شهرداری تهران می‌باشد. ماده سوم (3) مشخصات سازمان: سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران سازمانی است غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به شهرداری که مطابق با مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند. مرکز اصلی این سازمان شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است. تبصره: در صورتی‌که توانمندی‌های تخصصی سازمان مازاد بر نیاز شهرداری باشد، سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات به سایر شهرداریهای کشور، سازمان‌ها و شركت‌های وابسته آن‌ها و در اولویت بعدی به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، خدمات ارائه نماید. ارائه خدمات باید با موافقت هیأت مدیره سازمان و بر اساس آیین‌نامه‌هایی که به تصویب شورای سازمان می‌رسد صورت پذیرد. ماده چهارم (4) سرمایه سازمان : سرمایه سازمان عبارت است از وجوه نقد واریز شده اولیه به مبلغ دويست ميليون (200,000,000 ) ریال که از محل اعتبارات شهرداری به حساب بانکی قانونی سازمان واریز خواهد شد و سرمایه غیرنقدی سازمان عبارتند از ارزش اموالی که به هر عنوان در اختیار سازمان قرار دارد و یا در آینده قرار خواهد گرفت. (اعم از ماشین‌آلات، زمین، ساختمان و تأسیسات که قابل استفاده می‌باشد و از طرف شهرداری با رعایت مقررات و آئین‌نامه مالی شهرداری و بر اساس ارزیابی که به تأیید شورای سازمان و شوراي شهر می‌رسد با رعایت سایر مقررات در اختیار سازمان قرار می‌گيرد). تبصره يكم (1) : فهرست کلیه اموال و دارایی‌های سازمان که ارزش ریالی آن‌ها تا تاریخ تصویب این اساسنامه در حساب‌های سازمان ثبت نشده است باید حداکثر ظرف مدت یکسال توسط سازمان تهیه و پس از ارزیابی و تأیید توسط مسئولین ذیربط شهرداری در دفاتر سازمان ثبت و به حساب سرمایه و داراییهای ثابت سازمان منظور و نسخه‌ای از آن جهت ثبت و نگهداری در حساب‌های شهرداری به ادارات کل مسئول ذیربط در شهرداری و همچنین نسخه‌ای نیز به شورای شهر ارسال شود. تبصره دوم (2) : کل سرمایه فوق متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد. تبصره سوم (3): در صورت انحلال سازمان، کلیه داراییها اعم از منقول و غیرمنقول و هم‌چنین مطالبات و دیون و تعهدات سازمان به شهرداری منتقل مي‌شود. فصل دوم : اهداف، وظایف و اختیارات ماده پنجم (5) : اهداف‌ـ اهداف سازمان در چارچوب وظايف و مأموریت‌های شهرداری تهران و در راستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران و برنامه‌های مصوب پنج ساله شهرداری عبارت است از: مديريت بهينه در امور كاهش ميزان توليد، تفكيك در مبدأ، بازيافت مواد قابل استفاده، پردازش، امحاء و دفع بهداشتي پسماند، بهره‌برداري مناسب از منابع مالي حاصله و مديريت هزينه‌ها، ارتقاء سطح فرهنگ و مشاركت عمومي شهروندان در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت عمومي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران. ماده ششم ( 6) : وظایف و اختیارات الف ـ برنامه‌ريزي در جهت ايجاد بسترهاي فرهنگي و اجتماعي مناسب و مورد نياز در جامعه شهري تهران از طريق آموزش و اطلاع‌رساني جهت بالا بردن سطح دانش و آگاهي مردم و دست‌اندركاران، با استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي جمعي، تبليغات محيطي، مشاركت عمومي شهروندان تهراني و نهادهاي مدني تخصصي بويژه شوراياري‌هاي محلات در جهت تحقق اهداف سازمان. ب ـ برنامه‌ريزي جهت نظافت و رفت و روب، شستشوي معابر، انهار، سطوح، مبلمان‌ و ساير المان‌هاي شهري و بطور كل پاكيزه‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي ج ـ برنامه‌ريزي و نظارت بر كاهش توليد پسماند توسط توليدكنندگان و تهيه‌كنندگان كالاهاي مصرفي و مصرف‌كنندگان كالاها (كليه توليدكنندگان پسماند) در شهر تهران با استفاده از ظرفيت‌هاي مشاركت‌هاي عمومي مردم و همكاري نهادهاي مدني و دولتي ذيربط. د ـ برنامه‌ريزي جهت تفكيك پسماند در مبدأ توليد به منظور ايجاد ارزش افزوده براي پسماند، بهبود كيفيت پسماند ورودي به طرح‌هاي توليدي كمپوست، و بازگرداندن مواد و انرژي به چرخه توليد و طبيعت با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي. هـ ـ برنامه‌ريزي در جهت جمع‌آوري مطلوب و بهداشتي پسماند از مبادي توليد، حمل سريع و ايمن آن به مراكز پردازش و دفع با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي. و ـ برنامه‌ريزي جهت توسعه و بهبود فعاليت كارخانه‌هاي پردازش پسماند و توليد كمپوست با بهره‌گيري از دستاوردهاي علمي و صنعتي داخل و خارج از كشور. ز ـ بسترسازي، پشتيباني و برنامه‌ريزي لازم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري سازمان در فعاليت‌هاي خدماتي، تجاري، پژوهشي، توليدي، فني و مهندسي ذيربط به خصوص توليد كمپوست و تبديل مواد. ح ـ برنامه‌ريزي جهت استفاده از اراضي و اماكن مورد نياز در راستاي تحقق اهداف مورد نظر سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران. ط ـ هماهنگي و همكاري با نهادهاي دولتي، قضايي و مدني ذيربط در جهت برنامه‌ريزي و مديريت پسماندهاي عمراني و ساختماني با ايجاد سيستم‌هاي هماهنگ از مبدأ توليد و انتقال آن به مراكز پذيرش، جلوگيري از تخليه پسماندهاي مذكور در فضاهاي عمومي و يا حاشيه‌اي شهر تهران و استحصال مواد و يا دفع پسماند با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي. ي ـ برنامه‌ريزي جهت مديريت در امر تأمين، تجهيز و راهبري ناوگان ماشين‌آلات تخصصي اعم از ماشين‌آلات سنگين و نيمه‌سنگين و بروزرساني آن متناسب با نيازهاي جمعيتي شهري تهران در راستاي تحقق مأموريت‌هاي سازمان با تأكيد بر نهايت استفاده ممكن از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي. ك ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانك داخل و خارج از كشور و مؤسسات اعتباري با تأييد شهرداري تهران در قالب بودجه مصوب سالانه سازمان و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه. ل ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با اهداف و فعاليت‌هاي سازمان با هماهنگي كليه مراجع مربوطه بويژه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران. م ـ انجام پژوهش‌هاي كاربردي، آموزش، اطلاع‌رساني، تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز، با همكاري مراكز علمي و دانشگاهي در چارچوب اهداف، وظايف و اختيارات سازمان. ن ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي سازمان با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط . تبصره يكم (1): چنان‌چه اجراي هر يك از بندهاي فوق‌الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي لازم مي‌باشد. تبصره دوم (2): تشكيل و مشاركت در ايجاد هر گونه سازمان، شركت و موسسه منوط به اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر تهران و طي مراحل قانوني مربوط مي‌باشد. ماده هفتم (7) : منابع مالی سازمان الف ـ اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه‌های سالانه شهرداری. ب ـ حق‌الزحمه و کارمزد حاصل از اجرای فعالیتهای سازمان در زمینه‌های مرتبط با اهداف سازمان با تصویب شورای سازمان. ج ـ دریافت کمک و هدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آیین‌نامه مصوب شورای سازمان (در اجرای بند 10 ماده 55 قانون شهرداری‌ها) فصل سوم ارکان سازمان ماده هشتم (8) : ارکان سازمان الف‌ـ شورای سازمان ب ‌ـ هیأت مدیره ج‌ ـ مدیر عامل د ‌ـ بازرس ماده نهم (9) : ترکیب شورای سازمان الف‌ـ شهردار (رئیس شورا) ب‌ـ معاون ذیربط شهرداری ج‌ـ نماینده وزارت کشور د‌ـ دو نفر کارشناس متخصص در رشته‌های مرتبط به پیشنهاد شهردار و تأیید شورای شهر تبصره يكم (1) : شهردار می‌تواند با رعایت مقررات، ریاست شورا را به یکی از معاونان یا مسئولان واجد شرایط در شهرداری واگذار نماید. تبصره دوم (2) : تعیین میزان حق‌الزحمه و پاداش اعضای شورا بر عهده رئیس شورا است. تبصره سوم (3): نماینده و کارشناسان موضوع بندهای (ج ) و ( د) اين ماده بایستی از بین افراد ذیصلاح، متخصص، مجرب و باتجربه کافی و مسلط به امور سازمان تعیین شوند. تبصره چهارم (4) : اعضای شورا، نمایندگان قانونی سازمان بوده که به همراه هیأت مدیره و مدیر عامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال و دارایی سازمان امین محسوب می‌شوند. تبصره پنجم (5): مدت عضویت در شورای سازمان مشروط به تداوم شرایط احراز مقرر در اساسنامه چهار سال خواهد بود و تمدید عضویت بلامانع می‌باشد. ماده دهم (10) : وظایف و اختیارات شورای سازمان الف ـ سیاست‌گذاری و راهبری مسائل کلان سازمان. ب ـ بررسی و تصمیم‌گیری درباره برنامه‌ها و خط مشی‌ها. ج ـ استماع گزارش سالیانه هیأت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان. د ـ بررسی و تأیید صورت‌های مالی سازمان بر اساس گزارش هیأت مدیره و بازرس و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها. هـ ـ بررسی و تأیید بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه سازمان. و ـ تصمیم‌گیری درباره ذخیره‌های مالی سازمان به منظور استفاده فعال از آن. ز ـ تصمیم‌گیری درباره افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و ارائه آن برای تصویب شورای شهر و تأیید وزارت کشور. ح ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های سازمان در چارچوب قوانین و مقررات. ط ـ بررسی و تصمیم‌گیری درباره نحوه مشارکت سازمان با اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی و استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات جاری و نحوه هزینه و بازپرداخت آن. ي ـ انتخاب و تجدید انتخاب اعضاي هیأت مدیره و مدیر عامل. ك ـ تعیین و تصویب حقوق و مزایا و یا حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و حقوق و مزایای مدیر عامل و حق‌الزحمه بازرس. ل ـ انتخاب و تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان. م ـ ارائه پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به منظور تصویب در شورای شهر و تأیید وزير کشور. ن ـ بررسی و تأیید تشکیلات سازمان و واحدهای تابعه آن که توسط هیأت مدیره و شورای سازمان تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر به منظور اعمال ماده 54 قانون شهرداریها و اخذ تأییدیه به وزارت کشور ارسال می‌شود. س ـ بررسی و تأیید آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان و ارائه آن برای تصویب شورای شهر و تأیید وزارت کشور. ع ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و موضوعات پیشنهادی که در قالب اهداف سازمان ارائه می‌شود. ف ـ پیشنهاد انحلال سازمان به شورای شهر برای تصویب شورای شهر و اخذ تأیید وزير کشور. ص ـ معرفی یک نفر کارشناس امور مالی که دارای تجربه کافی باشد بعنوان قائم‌مقام ذیحساب به شورای شهر جهت تصویب. تبصره يكم (1) : در صورتیکه سازمان کارآیی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد شورای شهر عندالاقتضاء پس از بررسی‌های لازم جهت طی مراحل قانونی انحلال و اخذ سایر تصمیمات مراتب به شهرداری و وزارت کشور اعلام خواهد شد. تبصره دوم (2) : تا زمانی‌که سازمان آئین‌نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 12/4/1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 و اصلاحیه‌های بعدی آن و رعایت سایر مقررات مربوط ملاک عمل خواهد بود. ماده يازدهم (11) : جلسات شورای سازمان حداقل سالی دو بار برای تأیید صورت‌های مالی و تأیید برنامه و بودجه سال آتی در زمان مقرر تشکیل می‌شود، دعوتنامه جلسه باید حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه با قید تاریخ و محل جلسه برای اعضاء ارسال شود. تبصره يكم (1) : جلسات شورا خارج از مواعد فوق بنا به تقاضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای شورا به صورت فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. در اینصورت دستور جلسه شورا را رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین و برای اعضاء ارسال می‌نماید. تبصره دوم (2) : جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند حداکثر ظرف مدت 15 روز مجدداً دعوت بعمل می‌آید که در این صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئیس شورا رسمیت خواهد یافت. ماده دوازدهم (12): دبیر شورا که در اولین جلسه شورا انتخاب می‌شود وظیفه تعیین دستور جلسه، ارسال دعوتنامه، تنظیم و حفظ صورتجلسه‌ها و مستندات شورا را برعهده دارد. ماده سيزدهم (13) :   ترکیب هیأت مدیره هیأت مدیره سازمان مرکب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارتنداز: الف ـ معاون شهردار (رئيس هيأت‌مديره) به انتخاب شهردار. ب ـ چهار نفر از اشخاص دارای تخصص و تجربه و آشنا به امورسازمان كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب عضو علی‌البدل مانند اعضای اصلی خواهد بود. تبصره يكم (1) : اعضای هیأت مدیره سازمان برای مدت دو (2) سال انتخاب می‌شوند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره دوم (2) : اعضای هیأت مدیره با حکم رئیس شورا منصوب می‌شوند. ماده چهاردهم (14) : طرز تشکیل جلسات هیأت مدیره جلسات هیأت مدیره هر پانزده روز یک بار با حضور نصف بیشتر اعضاء تشکیل می‌شود و مصوبات آن با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره‌ : چنانچه هریک از اعضای انتخابی هیأت مدیره بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسات هیأت مدیره شرکت نکند مستعفی شناخته می‌شود و باید طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جایگزین اقدام لازم به عمل آید. ماده پانزدهم (15) : مدیر عامل چنانچه عضو هیأت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیأت مدیره است و می‌تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی، مالی، اداری و سایر موضوعات مرتبط با اساسنامه ابراز نماید ولی حق رأی ندارد چنانچه مدیر عامل در معذوریت، مرخصی و یا مأموریت باشد، در این صورت جانشین وی که برابر تبصره دوم (2) بند "ك" ماده بيستم (20 ) اين اساسنامه تعیین شده باشد در جلسات بدون حق رأی حضور خواهد یافت. ماده شانزدهم (16) : اعضای انتخابی هیأت مدیره ممکن است با تشخیص شورا به طور تمام وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیر عامل به عهده هر یک از آن‌ها محول خواهد شد. اعضای تمام وقت در ساعات اداری حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از همکاری آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت. ماده هفدهم (17) : هیچ یک از اعضای هیأت مدیره منفرداً مجاز به انجام امور به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیأت مدیره. ماده هجدهم (18) : وظایف و اختیارات هیأت مدیره هیأت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورا برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می‌باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آن‌ها طبق اساسنامه در صلاحیت شورا و مدیر عامل باشد. اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: الف ـ تهیه و تنظیم آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد نیاز سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان جهت تأیید و تصویب. تبصره‌ : آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان پس از تصویب شورای شهر و تأیید وزارت کشور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ب ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سازمان به منظور ارائه به شورای سازمان ج ـ بررسی برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالیانه پیشنهادی مدیر عامل و ارائه آن به شورای سازمان د ـ برنامه‌ریزی و اجرای مصوبات شورای سازمان هـ ـ بررسی تشکیلات سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شورای سازمان و ـ رسیدگی و تصویب انجام معاملات در چارچوب آئین‌نامه مالی‌ـ معاملاتی سازمان زـ بررسی و تجدیدنظر در برنامه‌ها و طرحهای اجرایی سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شورای سازمان ح ـ انتخاب یک نفر به عنوان مدیرعامل از بین خود یا خارج از اعضاء هیأت مدیره که با حکم رئیس شورای سازمان منصوب می‌شود. ط ـ نظارت بر عملکرد سازمان، مدیرعامل و نیز حفظ و نگهداری دارایی و اموال سازمان. ي ـ افتتاح حساب دریافت و پرداخت و سایر حسابهای مورد نیاز سازمان در بانکها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. ك ـ بررسی و پیشنهاد اخذ وام و مشارکت سازمان با بانکها و مؤسسه‌های اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بر اساس بودجه مصوب. ل ـ تعیین دو نفر از اعضای هیأت مدیره یکی به طور ثابت و دیگر در غیاب ایشان برای امضای اوراق و اسناد تعهدآور سازمان (علاوه بر مدیرعامل) م ـ بررسی و تصویب میزان پاداش و سایر امکانات رفاهی برای کارکنان سازمان بر اساس آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب. ن ـ اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیرقضایی و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل دعاوی با حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی شهرداری و ارجاع امور به داوری تبصره يكم (1) : هیأت مدیره مجاز است بخشی از وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند. تبصره دوم (2) : هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه و صورت‌های مالی و تفریغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملکرد سازمان حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم کند. تبصره سوم (3) : مصوبات هیأت مدیره به اتفاق آراء و یا حداقل سه (3) رأی موافق در صورتی معتبر است که رئیس هیأت مدیره یکی از آنان باشد. تبصره چهارم (4) : چنانچه هریک از اعضاء هیأت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده‌دار می‌باشند قصور ورزند شورا می‌تواند با توجه به موارد ذیل پس از سوال نسبت به برکناری وی اقدام کند. الف ـ چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیأت مدیره ایرادی داشته و یا آنرا مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می‌نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه، موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء یا برکناری عضو هیأت مدیره شود، بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. ب ـ چنانچه هریک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هریک از اعضاء هیأت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند می‌بایستی کتباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می‌بایستی بر اساس گزارشات واصله جلسه فوق‌العاده شورا را تشکیل داده و به موضوع رسیدگی نماید. رئیس شورا موظف است موارد را به عضو هیأت مدیره که مورد سئوال قرار گرفته ابلاغ نماید. فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می‌شود حضور بهم رساند و پاسخ ارائه نماید. چنانچه شورا به عضو هیأت مدیره (فرد مورد سئوال واقع شده) رأی عدم اعتماد داد بلافاصله از سمت خود برکنار می‌شود. ج ـ هر یک از اعضاء هیأت مدیره موضوع بند (ب ) ماده 13 مي تواند استعفاء خود را دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند. رئیس شورا می‌تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می‌تواند بعد از یک ماه استعفای خود را مجدداً با درج مهلت یک ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل جلسه فوق‌العاده شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند. تبصره پنجم ( 5): چنانچه عضو مورد سوال واقع شده رئیس هیأت مدیره باشد که ضمناً معاونت شهرداری را عهده‌دار می‌باشد، جلسه شورا با حضور بدون حق رأی وی، تشکیل خواهد شد در این صورت تصمیمات با اتقاق آراء یا اکثریت سه رأی مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رأی بر عدم اعتماد باشد رئیس هیأت مدیره علاوه بر برکناری از ریاست هیأت مدیره با ذکر تخلفات به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی از معاونین شهردار در صورت داشتن پست مصوب سازمانی یا یکی از کارشناسان متخصص و مطلع با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده‌دار وظایف مذکور در هیأت مدیره خواهد شد. ماده نوزدهم (19): مدیر عامل مدیر عامل سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسي با داشتن حداقل چهارسال سابقه اجرایی در امور شهرداری و تجربه در امور مربوط به سازمان برای خدمت تمام وقت از بین اعضاي انتخابی (اعم از اصلی یا علی‌البدل) هیأت مدیره و یا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرایط فوق‌الذکر) با پیشنهاد شهردار و تصویب شورا برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس شورا منصوب مي‌شود. تبصره‌ : دوره خدمت مدیرعامل درموارد ذ یل خاتمه می‌پذیرد: الف ـ چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره سازمان به عملکرد مدیر عامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند، می‌بایستی مطلب را کتباً به مدیرعامل و همچنین به رئیس هیأت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیأت مدیره می‌بایستی موضوع را در اولین جلسه هیأت‌مدیره که با حضور مدیر عامل تشکيل می‌شود مطرح نماید، مدیر عامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت. در این صورت و همچنین در صورتیکه هریک از اعضاء شورا به عملکرد مدیر عامل اعتراض داشته باشند، رئیس شورا می‌بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق‌العاده شورا را تشکیل دهد تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به مدیر عامل ابلاغ نماید، مدیر عامل مکلف است در جلسه عادی و یا فوق‌العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می‌شود حضور يافته و پاسخ ارائه نماید و چنانچه شورا به مدیر عامل رأی عدم اعتماد دهد، مدیرعامل بلافاصله از سمت خود برکنار می‌شود. ب ـ در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی ج ـ خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است. د ـ چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد. هـ ـ استعفاء یا فوت یا حجر تبصره يكم (1) : در صورت تعلیق، فوت، استعفا، حجر، خاتمه خدمت، و یا برکناری مدیرعامل، حسب اعلام هیأت مدیره یکی از مدیران یا مسئولان سازمان با انتخاب رئیس شورای سازمان وظایف مدیرعامل را حداکثر به مدت دو ماه عهده‌دار خواهد شد. تبصره دوم (2) : مدیرعامل می‌تواند استعفاي خود را دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند رئیس شورا می‌تواند با استعفاء مخالفت کند و مدیرعامل نیز می‌تواند بعد از یک ماه از تاریخ استعفاء ، مجدداً با درج مهلت یک ماهه استعفای خود را به رئیس شورا ارائه نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر قبل از اتمام مهلت یک ماهه، مدیر عامل جدید را جهت انتخاب به شورا معرفی نماید. تبصره سوم (3): مدیرعامل سابق، موظف به تنظیم و امضاء صورتجلسه تحویل و تحول با مدیرعامل جدید می‌باشد. ماده بيستم (20) : وظایف و اختیارات مدیر عامل الف ـ مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر همه واحدهای تابعه سازمان، سرپرستی و نظارت دارد و مسئول برنامه‌ریزی، حسن اجرای امور، حفظ منافع و سرمایه و اموال سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورای سازمان و هیأت‌مدیره است و در مقابل این دو مرجع پاسخگو خواهد بود. ب ـ پیشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرایی آن و اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه به هیأت‌مدیره و اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط با رعایت مقررات سازمان. ج ـ تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای پیشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هیأت مدیره. د ـ اداره امور سازمان و ایجاد هماهنگی میان واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیم‌های انضباطی، تشویق و تنبیه درباره کارکنان بر اساس مقررات. هـ ـ انجام امور اداری و استخدامی کارکنان. و ـ نمایندگی سازمان در برابر سایر دستگاه‌های اجرائي کشور. ز ـ امضای همه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم‌الاجرا برحسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز، همراه با مهر سازمان و با رعایت آیین‌نامه‌هاي مالی و معاملاتی و سایر مقررات جاری کشور. ح ـ نظارت بر همه امور سازمان و تطبیق عملکرد سازمان با قوانین و مقررات مربوط. ط ـ اجرای سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و یا به موجب قوانین موضوعه صرفاً بر عهده مدیر عامل است. ي ـ اجرای وظایفی که هیأت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیر عامل تفویض کرده باشد. ك ـ تهیه و تنظیم گزارشات مالی و عملیاتی سازمانی جهت بررسی و طرح در هیأت مدیره و شورای سازمان. تبصره يكم ( 1) : معاون مالي و ‌اداري سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره و زیر نظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب انجام وظیفه می‌کند. تبصره دوم ( 2) : مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیأت مدیره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشی از اختیارات خود را به هر يك از اعضاي اصلی هيأت‌مديره و معاونان سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان به عهده او خواهد بود. ماده بيست ويكم (21) : مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان وشهرداری، مسئولیت وکیل در برابر موکل است. ماده بيست ودوم (22) : اعضای شورای سازمان، هیأت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می‌گیرد شرکت کنند یا سهیم شوند. هم‌چنین مراعات مفاد ماده يكصد و بيست و نهم (129 ) قانون تجارت و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی است. تبصره‌: انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌های وابسته به شهرداری از سوی سازمان از شمول ماده( 129) قانون تجارت خارج می‌باشند. ماده بيست وسوم ( 23) : بازرس قانونی بازرس و یا بازرسان قانونی توسط شورای سازمان برای مدت یک سال از بین اشخاص حقیقی با مدارک تحصیلی لیسانس مرتبط با حداقل پنج سال سابقه کار و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب می‌شود. تجدید انتخاب وی برای دوره‌های بعد بلامانع است. رونوشت حکم بازرسی برای شورای اسلامی شهر و وزارت کشور ارسال خواهد شد. تبصره‌: اشخاص مندرج در ماده يكصد و چهل و هفتم (147 ) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس سازمان انتخاب نمود. ماده بيست وچهارم (24) : وظایف بازرس الف ـ نظارت بر اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان و تطبیق آن با قوانین و مقررات آئین‌نامه. ب ـ تهیه و ارائه گزارشهای موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیأت‌مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان در چارچوب مقررات جاری همراه با اظهارنظر صریح. ج ـ بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورت‌های مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارشهای سازمان. د ـ بازرس و یا بازرسان سازمان موظفند هر ماهه گزارش کتبی از عملکرد سازمان و حساب درآمد و هزینه‌های آن‌را تهیه و همراه با اظهارنظر صریح در ارتباط با تطبیق قوانین و مقررات را به رئیس شورای سازمان ارائه و رونوشت آن‌را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. بدیهی است چنانچه در گزارش ارائه شده ابهامات و یا نواقصی قید شده باشد هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ارسال گزارش، موضوع را در جلسه هیأت مدیره که با حضور مدیرعامل تشکیل می‌شود رسیدگی و نتیجه را گزارش نماید. هـ ـ استفاده از خدمات کارشناسان رسمی و خبره به منظور انجام وظایفی که بر عهده اوست. و ـ اظهارنظر درمورد افزایش سرمایه به استناد ماده (161 ) قانون تجارت. ز ـ رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و رعایت مقررات و بودجه مصوب. ح ـ همکاری با حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران « موضوع بند (30) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن) و بازرسان اعزامی وزارت کشور. تبصره يكم (1) : مدیرعامل و هر یک از اعضای هیأت مدیره و هم‌چنین کلیه کارکنان سازمان موظف به پاسخگویی در برابر بازرس بوده و مکلفند موقع و هرنوع اسناد و مدارک و اوراق و اطلاعات شفاهی یا کتبی مورد نیاز بازرس را بلافاصله در اختیار وی قراردهند. تبصره دوم (2) : بررسی و مطالعه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری سازمان نشود. تبصره سوم (3) : گزارش‌های بازرس درباره بودجه پیشنهادی و ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه باید دست کم ده روز قبل از جلسه شورای سازمان در اختیار رئیس و اعضای شورای سازمان و رئیس هیأت مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای نیز به شورای شهر و شهرداری تسلیم شود. تبصره چهارم (4): در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط و یا عدم قبول مسئولیت بازرسی در اجرای وظایف محوله، شورای سازمان موظف است بلافاصله در خصوص انتخاب بازرس جدید اقدام کند. تبصره پنجم ( 5): بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت‌مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد. تبصره ششم (6) : سایر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های بازرس بر اساس قانون تجارت است. تبصره هفتم (7): حسابرس سازمان در اجرای بند (30 ) ماده هفتاد و يكم (71 ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن توسط شورای شهر، از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب خواهد شد و هیأت‌مدیره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ایشان را بپردازد. حسابرس مکلف است گزارش خود را مستقیماً به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. فصل چهارم: مقررات مالی سازمان ماده بيست وپنجم (25 ) : سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. ماده بيست وششم (26) : مدیرعامل و هیأت مدیره باید شیوه‌ای را اتخاذ کنند که برنامه و بودجه سال آتی سازمان در موعد مناسب به تأیید شورای سازمان رسیده و متعاقب آن در موعد قانونی برای تصویب به همراه بودجه شهرداری به شورای شهر ارسال شود. ماده بيست وهفتم (27) : کلیه درآمدهای سازمان در حسابی که با رعایت تبصره ذیل بند( 12 ) ماده( 71 ) قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 افتتاح می شود و بر طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد. ماده بيست وهشتم ( 28) : دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. فصل پنجم: سایر مقررات و انحلال ماده بيست ونهم ( 29 ): کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیر عامل در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیأت مدیره تعیین می‌شود و همراه با مهر سازمان معتبر خواهد بود. ماده سي ام ( 30 ): کلیه آگهی‌ها و اطلاعیه‌های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار کشور درج خواهد شد. ماده سي ويكم ( 31) : انحلال سازمان در موارد زیر سازمان منحل می‌شود: الف‌ـ تخلف از مفاد اساسنامه و یا قوانین و مقررات جاری کشور به استناد گزارشات مستند بازرس قانونی سازمان و حسابرس منتخب شورای شهر و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور. ب‌ـ پیشنهاد هیأت‌مدیره و تأیید شورای سازمان و تصویب شورای شهر ماده سي و دوم (32) : در صورت انحلال سازمان هیأت تصفیه‌ای مرکب از مدیرعامل، نماینده شورای سازمان به نمایندگی شهرداری و نماینده شورای شهر مسئولیت تصفیه حساب و تأدیه دیون به همه اشخاص حقیقی و حقوقی را بعهده می‌گیرد. ماده سي و سوم (33) : سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است بر طبق قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد ضمناً چنانچه در قوانین و مقررات موضوعه اختیاراتی راجع به امور سازمان برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی شده باشد که در این اساسنامه قید نشده باشد مسئولین سازمان موظفند علاوه بر رعایت مفاد اساسنامه در این گونه موارد مصوبات شورای شهر را اخذ نمایند. ماده سي و چهارم (34) : این اساسنامه مشتمل بر پنج (5 ) فصل و سي و چهار (34 ) ماده و سي و نه ( 39 ) تبصره، در اجرای بند (15 ) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسلامي شهر تهران رسیده و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد و پس از طي مراحل قانوني لازم الاجرا مي‌باشد.
 

You are here خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها اساسنامه سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران(مصوب شوراي اسلامي شهر تهران)