خدمات ما بانک اسامی متخصصین ق قدس خواه دریایی،مهرداد

قدس خواه دریایی،مهرداد

مدرک تحصیلی:دکتری محیط زیست

درجه علمی:استادیار

تلفن:0131-30230

نمابر:0131-2102

سابقه ی فعالیت:تدریس،فعالیت های تحقیقاتی وعضو هیات علمی دانشگاه گیلان از سال1370

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین ق قدس خواه دریایی،مهرداد