خدمات ما بانک اسامی متخصصین م متصدی زرندی،سعید

متصدی زرندی،سعید

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

درجه علمی:استادیار

تلفن:021-882679969

نمابر:021-88269920

سابقه ی فعالیت:عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ذانشگاه شهید بهشتی،عضو کمیسیون پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست،عضو کمیته تخصصی پژوهشی معاونت محیط زیست انسانی،عضو شورای پژوهشی  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،مدیر کل دفتر بررسی آلودگی هوا

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م متصدی زرندی،سعید