خدمات ما بانک اسامی متخصصین م محمدرضایی،رسول

محمدرضایی،رسول

مدرک تحصیلی: دکتری

درجه علمی:استادیار

تلفن:0411-3356004

نمابر:0411-3345332

سابقه ی فعالیت:کارشناس فنی در سازمان های تعاون روستایی-بانک کشاورزی-سازمان مدیریت و برنامه ریزی آموزش کارشناسی ارشد و دکتری در انگلستان در دپارتمانی با گرایش های اقتصاد و محیط زیست

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م محمدرضایی،رسول