خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مکنون،رضا

مکنون،رضا

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی محیط زیست

درجه علمی:استادیار

تلفن:021-66454328

نمابر:66414213-021

سابقه ی فعالیت:آموزش و تحقیق در زمینه محیط زیست توسعه پایدار،نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مکنون،رضا