خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مهاجر،اسماعیل

مهاجر،اسماعیل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

درجه علمی:مربی

تلفن:0171-5524661

نمابر:0171-5524561

سابقه ی فعالیت:عضو هیات علمی موسسه علمی کاربردی محیط زیست کرج،مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان،عضو هیات موسس و مدرس دانشگاه غیرانتفاعی گلستان-گرگان(83)،پژوهشگر نمونه استان(79و81)

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مهاجر،اسماعیل