خدمات ما بانک اسامی متخصصین م ملکی،مصطفی

ملکی،مصطفی

تحصیلات :فوق لیسانس علوم سیاسی و دکترای روابط بین الملل

سوابق علمی: استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – استاد مدعو دانشگاه پلیس – دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- دانشگاه افسری امام علی (ع) – دانشگاه علمی کاربردی مرکز علمی کاربردی رسانه- مدی مسئول ماهنامه تخصصی افق ( خبر و برنامههای سیاسی) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( 1381 لغایت 1386 – 50 شماره)

عضو شورای علمی همشهری دیپلماتیک

عضو شورای سیاستگذاری معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما

عضو شورای کارشناسی معاونت اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای شورای عالی امنیت ملی کشور

رییس کمیته علمی چهارمین جشنواره خبر و برنامه های سیاسی

سوابق پزوهشی :

تألیف کتاب مجموعه مقالات بایسته های خبر ، انتشارات معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1383

نگرش دولتمردان رژیم صیهونیستی به خاورمیانه (مدل اقتصاد جنگ)، فصلنامه مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی ،شماره هفتم، بهار 1384

ظرفیتها و فرصتهای ژئو پلتیک جمهوری اسلامی ایران ( کتاب آسیب شناسی انقلاب اسلامی) اتشارات آذرخش (شورای ایثارگران صدا و سیما)، 1379

ماهنامه تخصصی افق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 50 شماره

سیاست خارجی اسرائیل در آسیای مرکزی و قفقاز( مجله آسیای مرکزی و قفقاز، ارائه در سمینار مشترک کارشناسان اداره کل پژوهش معاونت سیاسی و دفتر مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه) (پیوست 1380)

“The Concept of Security in the Israeli Strategy” Institute for the Study of Israel in the Middle East , Graduate School of International Studies ,University of Denver (دعوت برای ارائه گزارش)

     درحال چاپ ، انتشارات جانان  Think out about your friend, Richard A. silverman   ترجمه کتاب

کتاب مبانی گویندگی در خبر ، حمید قاسمی و مصطفی ملکی، نشر بامداد 1383

استراتژی اسرائیل بعد از جنگ سرد در منطقه خاورمیانه در حال چاپ ( دانشنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

شرکت در میزگرد تخصصی « ایران، آمریکا و چشم انداز»، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،پلی تکنیک تهران، آبان ماه 1385 تألیف مقالاتی در ماهنامه همشهری دیپلماتیک 15 مقاله، روزنامه های جام جم و جمهوری اسلامی ایران ، اعتماد ملی، هموطن سلام

تألیف جزوه استراتژی تحقیق و توسعه اسرائیل

مقاله بازتعریفکارکرد فرهنگی انقلاب اسلامی ایران ( در حوزه سیاست خارجی ) فصلنامه انقلاب اسلامی در حال چاپ

مقاله هنجارسازی در خاورمیانه رویکرد فرهنگی سیاسی (فصلنامه مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در حال چاپ

مقاله  قدرت های در حال انتقال فصلنامه مطالعات سیاسی بین المللی دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز در حال چاپ

پایان نامه فوق لیسانس :  استراتژی اسرائیل در آسیای مرکزی و قفقازو تاثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران  سال 1377، (استاد راهنما: دکتر علی اکبر ولایتی)

پایان نامه دکتری: استراتژی اسرائیل بعد از جنگ سرد در خاورمیانه ، سال 1383، (استاد راهنما : دکتر عبدالعلی قوام )

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م ملکی،مصطفی