خدمات ما مقالات آْلايش و پالايش آب آشاميدني

آْلايش و پالايش آب آشاميدني

فهرست مطلب
آْلايش و پالايش آب آشاميدني
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
تمامی صفحات

پارامترهاي فيزيكي آب

 

پارامترهای فیزیکی آب شامل آن دسته از ویژگی هایی است که به وسیله حواس بینایی ،لامسه ،چشایی و بویایی قابل تشخیص است .مواد جامد معلق ،کدورت ،رنگ ،طعم ،بو ودرجه حرارت دراین گروه قرار می گیرند.

الف) جامدات معلق 

جامدات می توانند به دو صورت معلق و محلول درآب وجود داشته باشند. بعضی از مواد جامد محلول به وسیله حواس فیزیکی قابل تشخیص هستند ولی قرار دادن آن ها در گروه ویژگی های شیمیایی مناسب تر است لذا دربخش های بعدی بیشتر شرح داده خواهند شد .

ذرات جامد معلق درآب ممکن است از ذرات آلی ویا معدنی و یا از مایعات امتزاج ناپذیر تشکیل شده باشند . جامدات معدنی نظیر خاک رس،لای و سایر مواد تشکیل دهنده خاکبه طور طبیعی درآب های سطحی یافت می شوند .ومواد آلی نظیر ریشه گیاهی و جامدات بیولوژیکی (جلبکها ،باکتریها وغیره ) نیز از اجزای تشکیل دهنده آبهای سطحی به حساب می آیند .این مواد که در اثر عملکرد فرسایشی آب جاری و برروی سطوح به وجود می آیند ،تحت عنوان آلاینده های طبیعی نامید ه می شوند .به خاطر ظرفیت فیلتر کردن مواد معلق به ندرت درآبهای زیرزمینی یافت می شوند.You are here خدمات ما مقالات آْلايش و پالايش آب آشاميدني