خدمات ما مقالات مديريت پسماندهاي بهداشتي و درماني(HCWM) از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني(WHO)

مديريت پسماندهاي بهداشتي و درماني(HCWM) از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني(WHO)

فهرست مطلب
مديريت پسماندهاي بهداشتي و درماني(HCWM) از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني(WHO)
قسمت اول
قسمت دوم
مواد و روش عمل
منابع
تمامی صفحات

پسماندهاي بهداشتي و درماني در سالهاي اخير بواسطه گسترش و تنوع فناوري و افزايش جمعيت از اهميت خاصي براي محيط زيست و سلامت عمومي تبديل شده است اين موضوع از آن جهت حائز اهميت مي باشد كه بيماريهاي نو پديد  مثل AIDSستون فقرات جوامع را به لرزه در آورده است و دست اندركاران را به چالش كشيده است.در ايران بيش از 750 بيمارستان با حدود 85000 تخت وجود دارد كه بطور متوسط هر تخت بيمارستاني 7/2 كيلوگرم زباله توليد مي كند. كه 5/0 درصد از زباله هاي شهري را تشكيل مي دهد. طبق قانون مديريت پسماند ها پسماندهاي بيمارستاني به «كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود» كه مديريت اجرايي آن كه شامل شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جدا سازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماند ها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.You are here خدمات ما مقالات مديريت پسماندهاي بهداشتي و درماني(HCWM) از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني(WHO)