خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی وضعیت موجود تفکیک پسماندهای عادی در شهرستان ساوه

بررسی وضعیت موجود تفکیک پسماندهای عادی در شهرستان ساوه

عنوان پایان نامه :بررسی وضعیت موجود تفکیک پسماندهای عادی در شهرستان ساوه

نویسنده :پروانه شایان راد

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل تمام متن

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی وضعیت موجود تفکیک پسماندهای عادی در شهرستان ساوه