خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری تهیه کمپوست از زباله های خانگی

تهیه کمپوست از زباله های خانگی

عنوان پایان نامه :تهیه کمپوست از زباله های خانگی

نویسنده :ماریه کردبجه

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

چ

دریافت فایل متن

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری تهیه کمپوست از زباله های خانگی