خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری مدیریت پسماندهای کشاورزی نخل خرما مطالعه موردی (منطقه جیرفت و کهنوج)

مدیریت پسماندهای کشاورزی نخل خرما مطالعه موردی (منطقه جیرفت و کهنوج)

عنوان پایان نامه :مدیریت پسماندهای کشاورزی نخل خرما مطالعه موردی (منطقه جیرفت و کهنوج)

نویسنده :اسماعیل ملایی

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل متن

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری مدیریت پسماندهای کشاورزی نخل خرما مطالعه موردی (منطقه جیرفت و کهنوج)