خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری ضوابط مدیریت پسماندهای عفونی آزمایشگاهی در محدوده اسلامشهر

ضوابط مدیریت پسماندهای عفونی آزمایشگاهی در محدوده اسلامشهر

عنوان پایان نامه :ضوابط مدیریت پسماندهای عفونی آزمایشگاهی در محدوده اسلامشهر

نویسنده :زهرا آقائی

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل تمام متن

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری ضوابط مدیریت پسماندهای عفونی آزمایشگاهی در محدوده اسلامشهر