خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی و نحوه ی مدیریت پسماندهای پزشکی بیمارستان های شهر اردبیل

بررسی و نحوه ی مدیریت پسماندهای پزشکی بیمارستان های شهر اردبیل

عنوان پایان نامه :بررسی و نحوه ی مدیریت پسماندهای پزشکی بیمارستان های شهر اردبیل

نویسنده :فریبا صفری

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

 

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی و نحوه ی مدیریت پسماندهای پزشکی بیمارستان های شهر اردبیل