خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری تحلیل و بررسی وضعیت روغن های سوخته و واحدهای تصفیه دوم روغن

تحلیل و بررسی وضعیت روغن های سوخته و واحدهای تصفیه دوم روغن

عنوان پایان نامه :تحلیل و بررسی وضعیت روغن های سوخته و واحدهای تصفیه دوم روغن

نویسنده :فرهاد فراهانی

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل تمام متن

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری تحلیل و بررسی وضعیت روغن های سوخته و واحدهای تصفیه دوم روغن