خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی و تحلیل تفکیک پسماند از مبدأ در سطح ناحیه 4 شهرداری منطقه 16

بررسی و تحلیل تفکیک پسماند از مبدأ در سطح ناحیه 4 شهرداری منطقه 16

عنوان پایان نامه :بررسی و تحلیل تفکیک پسماند از مبدأ در سطح ناحیه 4 شهرداری منطقه 16

نویسنده :محسن غفارنژاد مهربانی

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل متن 

فایل 1

فایل 2

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی و تحلیل تفکیک پسماند از مبدأ در سطح ناحیه 4 شهرداری منطقه 16