خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی وضعیت - پسماندهای شهری رودخانه بابل رود

بررسی وضعیت - پسماندهای شهری رودخانه بابل رود

عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت - پسماندهای شهری رودخانه بابل رود

نویسنده :فاطمه زهرا شیخیان

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل تمام متن

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی وضعیت - پسماندهای شهری رودخانه بابل رود