خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی نحوه مدیریت پسماندها در نیروگاههای حرارتی

بررسی نحوه مدیریت پسماندها در نیروگاههای حرارتی

عنوان پایان نامه :بررسی نحوه مدیریت پسماندها در نیروگاههای حرارتی

نویسنده :وحید حاج علی اکبری

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی نحوه مدیریت پسماندها در نیروگاههای حرارتی