خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی وضعیت تفکیک پسماند از مبدأ در شهرستان ساوه

بررسی وضعیت تفکیک پسماند از مبدأ در شهرستان ساوه

عنوان پایان نامه :بررسی وضعیت تفکیک پسماند از مبدأ در شهرستان ساوه

نویسنده :مهدی گلچین جم

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل تمام متن

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی وضعیت تفکیک پسماند از مبدأ در شهرستان ساوه