خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری مدیریت پسماندهای دندانپزشکی شهر تهران - منطقه2 6

مدیریت پسماندهای دندانپزشکی شهر تهران - منطقه2 6

عنوان پایان نامه : مدیریت پسماندهای دندانپزشکی شهر تهران - منطقه2 6

نویسنده :محمدباقر رحمانی

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل تمام متن

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری مدیریت پسماندهای دندانپزشکی شهر تهران - منطقه2 6