خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی در یکی از بیمارسنانهای منطقه 6

بررسی نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی در یکی از بیمارسنانهای منطقه 6

عنوان پایان نامه :بررسی نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی در یکی از بیمارسنانهای منطقه 6

نویسنده :زهرا قاسمی

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل متن

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

فایل 5

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی در یکی از بیمارسنانهای منطقه 6