خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی روند آموزش تفکیک از مبدأ پسماند شهری در منطقه 2

بررسی روند آموزش تفکیک از مبدأ پسماند شهری در منطقه 2

عنوان پایان نامه :بررسی روند آموزش تفکیک از مبدأ پسماند شهری در منطقه 2

نویسنده : مونا عزیزی

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

 

فایل تمام متن

فایل1

فایل2

فایل3

فایل4

فایل5

فایل6

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی روند آموزش تفکیک از مبدأ پسماند شهری در منطقه 2