پسماندهای بیمارستانی خدمات پسماندهای بیمارستانی

خدمات پسماندهای بیمارستانی

طبق ماده 2 قانون مديريت پسماندها: به كليه پسماندها ي عفوني وزيان آور ناشي از بيمارستانها ،مراكز بهداشتي - درماني ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه پسماند پزشكي گفته مي شود كه به سبب اين امر تمامي مراكز بهداشتي و درماني مي بايست پسماندهاي عفوني ،تيز و برنده و پسماندهاي شيميايي خود را جهت كاهش ميزان توليد اين دست از پسماندها ابتدا تفكيك از مبدا نموده و سپس فكري براي بي خطرسازي و قابليت حمل و دفع آن به همراه پسماندهاي عادي توسط شهرداري نمايند كه براي اين امر يا خود مركز توليد كننده پسماند اقدام به تهيه يكي از انواع بي خطرسازهاي موجود در بازار برحسب ميزان و حجم و نوع پسماند مد نظر جهت بي خطرسازي مي نمايد و يا اين كار را به آژانس هاي خدماتي مي سپارد كه درآن صورت هزينه خريد خدمت از آنها را مي بايست پرداخت نمايد و در ضمن براي مديريت صحيح ،توليد كننده نياز به تجهيزات جانبي نظير ؛ماشين آلات حمل كننده درداخل مراكز ، كيسه هاي زباله جهت جمع آوري و بي خطرسازي،سطلها و بين هاي مخصوص حمل اين دست پسماندها و پسماندهاي عادي و ... را دارد و در آخر هزينه حمل و نقل پسماندهاي عادي و عادي شده را نيز جهت ارسال پسماندها ي ذكر شده براي دفع رامي بايست به خدمت دهندگان پرداخت نمايد سعي شده است براي دستيابي آسان تربه اين امور قيمتهاي موجود در بازار را در اختيار توليد كنندگان و خدمات دهندگان قرار دهيم . (قيمتها بصورت ماهيانه اعلام مي شود)

  • انواع دستگاه های بی خطر ساز
انواع دستگاه های بی خطر ساز قیمت(ميليون ريال)
حجم پایین: 50 تا 1000 L/h حجم بالا: بيش از 1000 L/h
شیمیایی 350-1200 1000-8000
اتو کلاو 350-1200 800-2200
گرمای خشک 350-1200 800-2200
  • خرید خدمت
خرید خدمت قیمت (kg\rials)
بی خطر سازی پسماندهای شیمیایی 10000-15000
بی خطر سازی پسمادهای عفونی - تیز و برنده 4000-7000
  • حمل و نقل پسماندهای بیمارستانی
حمل و نقل پسماندهاي بيمارستاني توسط پيمانكاران قیمت(ريال)
بین 300 لیتری 18300
بین 700 لیتری 38300
  • تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی قیمت(ريال)
مخزن 300 لیتری 210000
مخزن 700 لیتری 270000
کیسه زباله بي خطر ساز 3000-4000
Safty Box 75000
كيسه زباله جهت تفكيك 1000-2000
You are here پسماندهای بیمارستانی خدمات پسماندهای بیمارستانی