خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند تهران
خطا
  • JFolder::create: Could not create directory

سازمان مدیریت پسماند تهران

 

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

 

سازمان مدیریت پسماند تهران

آقای مهندس  فیاض

www.tehran.ir

www.pasmand.tehran.ir

021-55530130-9

تهران-صالح آباد، خیابان شهید رجایی انتهای سیزده آبان، خیابان شهید خالقی، خیابان امام زاده

 

 

 

 

 

ليست ادارات بازيافت 22 منطقه تهران

ردیف

نام سازمان

رئیس اداره

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

1

اداره بازیافت منطقه بک

 

-

22678010-021

تهران

2

اداره بازیافت منطقه دو

سركار خانم صابري

-

66522373-021

تهران

3

اداره بازیافت منطقه سه

 

-

82618092-021

تهران

4

اداره بازیافت منطقه چهار

سركار خانم رحمتي

-

77113102-021

تهران

5

اداره بازیافت منطقه پنج

آقاي مهندس محمدي

-

44047707-021

تهران

6

اداره بازیافت منطقه شش

آقاي مهندس شهريار بستاني

-

88543125-021

تهران

7

اداره بازیافت منطقه هفت

 

-

88755216-021

تهران

8

اداره بازیافت منطقه هشت

آقاي مهندس محمد رضا غلامي

-

77957900-021

تهران

9

اداره بازیافت منطقه نه

آقاي مهندس نوروزي

-

66071523-021

تهران

10

اداره بازیافت منطقه ده

آقاي مهندس مظفري

-

66389696-021

تهران

11

اداره بازیافت منطقه يازده

سركار خانم شكيب

-

55426201-021

تهران

12

     اداره بازیافت منطقه دوازده

آقاي مهندس مرتضي مرادي

-

33136122-021

تهران

13

اداره بازیافت منطقه سيزده

آقاي مهندس كاظمي

-

33220697-021

تهران

14

اداره بازیافت منطقه چهارده

آقاي مهندس محجوب

-

33033317-021

تهران

15

اداره بازیافت منطقه پانزده

آقاي مهندس مرتضي روزبهاني

-

33025272-021

تهران

16

اداره بازیافت منطقه شانزذه

 

-

55185226-021

تهران

17

اداره بازیافت منطقه هفده

آقاي مهندس فاضل

-

66226989-021

تهران

18

اداره بازیافت منطقه هجده

آقاي مهندس احمد حسيني

-

66785254-021

تهران

19

اداره بازیافت منطقه نوزده

 

-

-

تهران

20

اداره بازیافت منطقه بيست

 

-

33372727-021

تهران

21

اداره بازیافت منطقه بيست  ويك

 

-

44987980-021

تهران

22

اذاره بازیافت منطقه بيست ودو

 

-

 

تهران


You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند تهران