خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند تهران

سازمان مدیریت پسماند تهران

 

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

 

سازمان مدیریت پسماند تهران

آقای مهندس  فیاض

www.tehran.ir

www.pasmand.tehran.ir

021-55530130-9

تهران-صالح آباد، خیابان شهید رجایی انتهای سیزده آبان، خیابان شهید خالقی، خیابان امام زاده

 

 

 

 

 

ليست ادارات بازيافت 22 منطقه تهران

ردیف

نام سازمان

رئیس اداره

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

1

اداره بازیافت منطقه بک

 

-

22678010-021

تهران

2

اداره بازیافت منطقه دو

سركار خانم صابري

-

66522373-021

تهران

3

اداره بازیافت منطقه سه

 

-

82618092-021

تهران

4

اداره بازیافت منطقه چهار

سركار خانم رحمتي

-

77113102-021

تهران

5

اداره بازیافت منطقه پنج

آقاي مهندس محمدي

-

44047707-021

تهران

6

اداره بازیافت منطقه شش

آقاي مهندس شهريار بستاني

-

88543125-021

تهران

7

اداره بازیافت منطقه هفت

 

-

88755216-021

تهران

8

اداره بازیافت منطقه هشت

آقاي مهندس محمد رضا غلامي

-

77957900-021

تهران

9

اداره بازیافت منطقه نه

آقاي مهندس نوروزي

-

66071523-021

تهران

10

اداره بازیافت منطقه ده

آقاي مهندس مظفري

-

66389696-021

تهران

11

اداره بازیافت منطقه يازده

سركار خانم شكيب

-

55426201-021

تهران

12

     اداره بازیافت منطقه دوازده

آقاي مهندس مرتضي مرادي

-

33136122-021

تهران

13

اداره بازیافت منطقه سيزده

آقاي مهندس كاظمي

-

33220697-021

تهران

14

اداره بازیافت منطقه چهارده

آقاي مهندس محجوب

-

33033317-021

تهران

15

اداره بازیافت منطقه پانزده

آقاي مهندس مرتضي روزبهاني

-

33025272-021

تهران

16

اداره بازیافت منطقه شانزذه

 

-

55185226-021

تهران

17

اداره بازیافت منطقه هفده

آقاي مهندس فاضل

-

66226989-021

تهران

18

اداره بازیافت منطقه هجده

آقاي مهندس احمد حسيني

-

66785254-021

تهران

19

اداره بازیافت منطقه نوزده

 

-

-

تهران

20

اداره بازیافت منطقه بيست

 

-

33372727-021

تهران

21

اداره بازیافت منطقه بيست  ويك

 

-

44987980-021

تهران

22

اذاره بازیافت منطقه بيست ودو

 

-

 

تهران


You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند تهران