خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند بیرجند

سازمان مدیریت پسماند بیرجند

 

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

 
ندارد

مهندس خان زاد

-

056-32222200

بیرجند، میدان ابوذر ساختمان شهرداری

 
You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند بیرجند