خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند بجنورد

سازمان مدیریت پسماند بجنورد

 

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

سازمان مدیریت پسماند بجنورد

آقای مهندس نوراله عظیمی

-

058-32248900

استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد، میدان فردوسی کوچه اطلس ساختمان معاونت خدمات شهری

 
You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند بجنورد