خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اراک

سازمان مدیریت پسماند اراک

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

سازمان مدیریت پسماند اراک

آقای مهندس وروانی

www.swmarak.ir

086-33135610

اراک،کوی مسکن، خیابان فارابی ما بین کوچه شهید محمودی و بن بست ارم

 
You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اراک