خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند ایلام

سازمان مدیریت پسماند ایلام

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

سازمان مدیریت پسماند ایلام

آقای مهندس قربانی

-

084-33334570

ایلام-بلوار جمهوری چهارراه ربابه کمالی ساختمان مرکزی شهرداری ایلام

 
You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند ایلام