خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اهواز

سازمان مدیریت پسماند اهواز

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

سازمان مدیریت پسماند اهواز

آقای مهندس یزدی

-

061-33772007

 

اهواز،کمپلو، خیابان شیخ بهاء جنوبی بعداز فلکه بنی هاشم، نبش کوچه سامانی نژاد

 
You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اهواز