خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اصفهان

سازمان مدیریت پسماند اصفهان

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

سازمان مدیریت پسماند اصفهان

آقای مهندس کمیلی

www.esf-pasmand.ir

031-35314533

اصفهان،مشتاق سوم، بلوار ارغوانیه ابتدای بلوار رضوان

 
You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اصفهان