خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اصفهان

سازمان مدیریت پسماند اصفهان

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

سازمان مدیریت پسماند اصفهان

آقای مهندس باجول

www.esf-pasmand.ir

0311-2659990

اصفهان،خ بزرگمهر خ 22بهمن مجمع اداری امیرکبیر

 
You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اصفهان