خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند ارومیه

سازمان مدیریت پسماند ارومیه

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

سازمان مدیریت پسماند ارومیه

آقای مهندس عزیز قال

-

044-32768373

ارومیه،چهار راه ولیعصر،جنب زیر گذر

 
You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند ارومیه