خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: صنايع شيميائي روغن روانساز تبريز سولماز چاهی 1599
2 نام واحد: تبريزتقطير سولماز چاهی 1015
3 نام واحد: محمدباقرمختاری شهامت ومحمدرضا احمدی وخليل مختاري شهامت سولماز چاهی 1018
4 4. نام واحد: قاسم رضاقلي زاده سولماز چاهی 1097
5 نام واحد: تعاوني ۲۶۴۳ تزريق قطعات پلاستيكي آيدين پلاست تبريز سولماز چاهی 1365
6 نام واحد: آذرمينا تبريز سولماز چاهی 1136
7 نام واحد: آذركيمياپلاست سولماز چاهی 1113
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت آذربایجان شرقی