خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: صنايع شيميائي روغن روانساز تبريز سولماز چاهی 1728
2 نام واحد: تبريزتقطير سولماز چاهی 1106
3 نام واحد: محمدباقرمختاری شهامت ومحمدرضا احمدی وخليل مختاري شهامت سولماز چاهی 1123
4 4. نام واحد: قاسم رضاقلي زاده سولماز چاهی 1207
5 نام واحد: تعاوني ۲۶۴۳ تزريق قطعات پلاستيكي آيدين پلاست تبريز سولماز چاهی 1474
6 نام واحد: آذرمينا تبريز سولماز چاهی 1241
7 نام واحد: آذركيمياپلاست سولماز چاهی 1220
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت آذربایجان شرقی