خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی

خراسان رضوی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: صنايع شيميائي حيان پويش سولماز چاهی 830
2 نام واحد: انرژي اطلس سرخس سولماز چاهی 2411
3 نام واحد: كاشي سنگي مهساب سولماز چاهی 941
4 نام واحد : بازيافت فلزات رنگين (جواد صفرزاده) سولماز چاهی 1074
5 نام واحد: مصطفي فرهنگ نيا سولماز چاهی 840
6 نام واحد: مجتمع صنعتي طلايه (مكمل) سولماز چاهی 747
7 نام واحد: اسماعيل عبودي سولماز چاهی 791
8 نام واحد: محمدرحيم زحمتكش سولماز چاهی 855
9 نام واحد: عباس رسولي عشق آباد سولماز چاهی 919
10 نام واحد: صنايع پلاستيك مرواريدتايباد سولماز چاهی 751
11 نام واحد: صنايع بازيافت سبز سولماز چاهی 1011
12 نام واحد: رخ ش پلاستيك دوستان سولماز چاهی 764
13 نام واحد: تعاوني لوله و اتصالات گناباد پليكا سولماز چاهی 713
14 نام واحد: تعاوني همياران شرق گستر نيشابور سولماز چاهی 739
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی