خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی

خراسان رضوی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: صنايع شيميائي حيان پويش سولماز چاهی 804
2 نام واحد: انرژي اطلس سرخس سولماز چاهی 2378
3 نام واحد: كاشي سنگي مهساب سولماز چاهی 914
4 نام واحد : بازيافت فلزات رنگين (جواد صفرزاده) سولماز چاهی 1050
5 نام واحد: مصطفي فرهنگ نيا سولماز چاهی 813
6 نام واحد: مجتمع صنعتي طلايه (مكمل) سولماز چاهی 721
7 نام واحد: اسماعيل عبودي سولماز چاهی 770
8 نام واحد: محمدرحيم زحمتكش سولماز چاهی 831
9 نام واحد: عباس رسولي عشق آباد سولماز چاهی 894
10 نام واحد: صنايع پلاستيك مرواريدتايباد سولماز چاهی 730
11 نام واحد: صنايع بازيافت سبز سولماز چاهی 983
12 نام واحد: رخ ش پلاستيك دوستان سولماز چاهی 733
13 نام واحد: تعاوني لوله و اتصالات گناباد پليكا سولماز چاهی 692
14 نام واحد: تعاوني همياران شرق گستر نيشابور سولماز چاهی 716
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی