خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی

خراسان رضوی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: صنايع شيميائي حيان پويش سولماز چاهی 944
2 نام واحد: انرژي اطلس سرخس سولماز چاهی 2571
3 نام واحد: كاشي سنگي مهساب سولماز چاهی 1053
4 نام واحد : بازيافت فلزات رنگين (جواد صفرزاده) سولماز چاهی 1208
5 نام واحد: مصطفي فرهنگ نيا سولماز چاهی 942
6 نام واحد: مجتمع صنعتي طلايه (مكمل) سولماز چاهی 840
7 نام واحد: اسماعيل عبودي سولماز چاهی 919
8 نام واحد: محمدرحيم زحمتكش سولماز چاهی 985
9 نام واحد: عباس رسولي عشق آباد سولماز چاهی 1038
10 نام واحد: صنايع پلاستيك مرواريدتايباد سولماز چاهی 865
11 نام واحد: صنايع بازيافت سبز سولماز چاهی 1117
12 نام واحد: رخ ش پلاستيك دوستان سولماز چاهی 889
13 نام واحد: تعاوني لوله و اتصالات گناباد پليكا سولماز چاهی 822
14 نام واحد: تعاوني همياران شرق گستر نيشابور سولماز چاهی 858
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی