خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی

خراسان رضوی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: صنايع شيميائي حيان پويش سولماز چاهی 823
2 نام واحد: انرژي اطلس سرخس سولماز چاهی 2403
3 نام واحد: كاشي سنگي مهساب سولماز چاهی 931
4 نام واحد : بازيافت فلزات رنگين (جواد صفرزاده) سولماز چاهی 1066
5 نام واحد: مصطفي فرهنگ نيا سولماز چاهی 832
6 نام واحد: مجتمع صنعتي طلايه (مكمل) سولماز چاهی 739
7 نام واحد: اسماعيل عبودي سولماز چاهی 784
8 نام واحد: محمدرحيم زحمتكش سولماز چاهی 845
9 نام واحد: عباس رسولي عشق آباد سولماز چاهی 911
10 نام واحد: صنايع پلاستيك مرواريدتايباد سولماز چاهی 743
11 نام واحد: صنايع بازيافت سبز سولماز چاهی 1002
12 نام واحد: رخ ش پلاستيك دوستان سولماز چاهی 753
13 نام واحد: تعاوني لوله و اتصالات گناباد پليكا سولماز چاهی 706
14 نام واحد: تعاوني همياران شرق گستر نيشابور سولماز چاهی 732
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی