خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی

خراسان رضوی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: صنايع شيميائي حيان پويش سولماز چاهی 812
2 نام واحد: انرژي اطلس سرخس سولماز چاهی 2391
3 نام واحد: كاشي سنگي مهساب سولماز چاهی 922
4 نام واحد : بازيافت فلزات رنگين (جواد صفرزاده) سولماز چاهی 1057
5 نام واحد: مصطفي فرهنگ نيا سولماز چاهی 821
6 نام واحد: مجتمع صنعتي طلايه (مكمل) سولماز چاهی 727
7 نام واحد: اسماعيل عبودي سولماز چاهی 776
8 نام واحد: محمدرحيم زحمتكش سولماز چاهی 837
9 نام واحد: عباس رسولي عشق آباد سولماز چاهی 902
10 نام واحد: صنايع پلاستيك مرواريدتايباد سولماز چاهی 736
11 نام واحد: صنايع بازيافت سبز سولماز چاهی 993
12 نام واحد: رخ ش پلاستيك دوستان سولماز چاهی 742
13 نام واحد: تعاوني لوله و اتصالات گناباد پليكا سولماز چاهی 699
14 نام واحد: تعاوني همياران شرق گستر نيشابور سولماز چاهی 724
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت خراسان رضوی