خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت گیلان

گیلان

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: تعاوني توليد مقوا كامير سولماز چاهی 1064
2 نام واحد: هوشنگ چگيني سولماز چاهی 1055
3 نام واحد :حجت سياوش موخر سولماز چاهی 1218
4 نام واحد: كارتن سازي خوشبين گيلان (با مسئوليت محدود) سولماز چاهی 1748
5 نام واحد: گرانول پلاست خزر (سهامي خاص) سولماز چاهی 1216
6 نام واحد: فرهاد قلي نژادچوبه سولماز چااهی 955
7 نام واحد: غفور فروتن مبارك آبادي سولماز چاهی 1204
8 نام واحد: سيد خلي ل ميركيائ ي و عليرضا خسرودوس ت ‐ نگين شمال سولماز چاهی 1175
9 نام واحد: تعاوني توليدي پلاستيك خزر سولماز چاهی 1005
10 نام واحد: تعاوني پاك شهر گيل سولماز چاهی 1291
11 نام واحد: تعاوني توليد بازيافت موادپلاستيكي آفتاب پلاست لوشان سولماز چاهی 1080
12 نام واحد: صنعت گستران بازيافت فردا سولماز چاهی 1409
13 نام واحد: شكوفه موتور گيلان سولماز چاهی 1339
14 نام واحد: بنگاه تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان گيلان سولماز چاهی 1148
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت گیلان