خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت گیلان

گیلان

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: تعاوني توليد مقوا كامير سولماز چاهی 827
2 نام واحد: هوشنگ چگيني سولماز چاهی 813
3 نام واحد :حجت سياوش موخر سولماز چاهی 985
4 نام واحد: كارتن سازي خوشبين گيلان (با مسئوليت محدود) سولماز چاهی 1418
5 نام واحد: گرانول پلاست خزر (سهامي خاص) سولماز چاهی 951
6 نام واحد: فرهاد قلي نژادچوبه سولماز چااهی 752
7 نام واحد: غفور فروتن مبارك آبادي سولماز چاهی 983
8 نام واحد: سيد خلي ل ميركيائ ي و عليرضا خسرودوس ت ‐ نگين شمال سولماز چاهی 934
9 نام واحد: تعاوني توليدي پلاستيك خزر سولماز چاهی 763
10 نام واحد: تعاوني پاك شهر گيل سولماز چاهی 1005
11 نام واحد: تعاوني توليد بازيافت موادپلاستيكي آفتاب پلاست لوشان سولماز چاهی 845
12 نام واحد: صنعت گستران بازيافت فردا سولماز چاهی 1091
13 نام واحد: شكوفه موتور گيلان سولماز چاهی 1077
14 نام واحد: بنگاه تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان گيلان سولماز چاهی 912
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت گیلان