خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها

قوانین مدیریت پسماند

قوانین مدیریت پسماند را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
11 دستور العمل نحوه تعين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي شهري شکوفه بسیم 1772
12 چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماندها شکوفه بسیم 1166
13 قبض اعلام و وصول هزينه هاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي روستايي و شيوه نامه نحوه كاربرد آن شکوفه بسیم 1041
14 آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند (ب) ماده ( 25) قانون برنامه چهارم توسعه شکوفه بسیم 933
15 شيوه نامه نحوه اقدام مامورين اجرايي ( ضابطين خاص قضايي) شکوفه بسیم 1232
16 ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته شکوفه بسیم 1340
17 دستورالعمل مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي ويژه در بيمارستانها و مراكز بهداشتي و در ماني شکوفه بسیم 1616
18 دستورالعمل اجرايي طرح تفكيك پسماندهاي پزشكي مليحه مظلومي،كارشناس بهداشت محيط بيمارستان ساسان 1301
19 ضوابط ترابري ايمن مواد پرتو زا شکوفه بسیم 1270
20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شکوفه بسیم 1356

صفحه 2 از 4

You are here خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها