خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها

قوانین مدیریت پسماند

قوانین مدیریت پسماند را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
11 دستور العمل نحوه تعين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي شهري شکوفه بسیم 1760
12 چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماندها شکوفه بسیم 1153
13 قبض اعلام و وصول هزينه هاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي روستايي و شيوه نامه نحوه كاربرد آن شکوفه بسیم 1019
14 آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند (ب) ماده ( 25) قانون برنامه چهارم توسعه شکوفه بسیم 918
15 شيوه نامه نحوه اقدام مامورين اجرايي ( ضابطين خاص قضايي) شکوفه بسیم 1206
16 ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته شکوفه بسیم 1317
17 دستورالعمل مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي ويژه در بيمارستانها و مراكز بهداشتي و در ماني شکوفه بسیم 1596
18 دستورالعمل اجرايي طرح تفكيك پسماندهاي پزشكي مليحه مظلومي،كارشناس بهداشت محيط بيمارستان ساسان 1284
19 ضوابط ترابري ايمن مواد پرتو زا شکوفه بسیم 1255
20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شکوفه بسیم 1336

صفحه 2 از 4

You are here خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها