خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها

قوانین مدیریت پسماند

قوانین مدیریت پسماند را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 دستورالعمل سلامت ،ايمني و بهداشت عوامل اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت پسماندها شکوفه بسیم 1819
22 كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون مرزي مواد زيان بخش و دفع آنها شکوفه بسیم 1575
23 آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك شکوفه بسیم 1771
24 قانون تصويب موافقت نامه چهارچوب بين دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل و نقل برون مرزي شکوفه بسیم 1195
25 مطابقت پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل و كد سيستم هماهنگ شده سازمان گمرك بين الملل شکوفه بسیم 1468
26 ليست پسماندهاي بازل شکوفه بسیم 1182
27 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکوفه بسیم 1308
28 آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (62)قانون برنامه چهارم توسعه شکوفه بسیم 1027
29 آيين نامه اجرايي ماده 66قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شکوفه بسیم 1038
30 آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و گروهها شکوفه بسیم 1026

صفحه 3 از 4

You are here خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها