خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها

قوانین مدیریت پسماند

قوانین مدیریت پسماند را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 دستورالعمل سلامت ،ايمني و بهداشت عوامل اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت پسماندها شکوفه بسیم 1607
22 كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون مرزي مواد زيان بخش و دفع آنها شکوفه بسیم 1456
23 آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك شکوفه بسیم 1644
24 قانون تصويب موافقت نامه چهارچوب بين دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل و نقل برون مرزي شکوفه بسیم 1072
25 مطابقت پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل و كد سيستم هماهنگ شده سازمان گمرك بين الملل شکوفه بسیم 1350
26 ليست پسماندهاي بازل شکوفه بسیم 1046
27 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکوفه بسیم 1186
28 آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (62)قانون برنامه چهارم توسعه شکوفه بسیم 915
29 آيين نامه اجرايي ماده 66قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شکوفه بسیم 913
30 آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و گروهها شکوفه بسیم 888

صفحه 3 از 4

You are here خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها