خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Scavenger
AcuteExposure
Baffle
Baffle
Blast Gate
Cap
Charging Equipment
Cleaning, Public
Combustion Chamber
Conical B. : Burncer

صفحه 1 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله