خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Digestion
Disposal, Pit
Dust
Ecological RiskAssessment
Furnace Cell
Garchey System
Heat Exchanger
Heat of Combustion
Load-bearingResistance(Refractory)
Low-level Radioactive Waste (LLRW)

صفحه 2 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله