خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Site Assessment Program
Skip Or Skep
Sludge
Threshold
Unloading Bulkhead
(COD)
Absorption
Acceptance Test
Accumulator, Hydraulic
Acre-foot

صفحه 4 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله