خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Tip
Tipping Beam
Tipping Floor
Tire Processor
Tonnage
Totting
Toxic Waste
Transfer Haulge Cost
Transfer System
Transfer Vehicle

صفحه 72 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله