خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Transporter
Transporter
Trash
Treatment Plant
Trial Burn
Tuyeres
Underfire Air
Vector
Vehicle, Moving-Floor
Vinylchloride

صفحه 73 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله