خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Volatile
Wall
Yard Tractor
Yard Tractor
Yield
Yield
Zig-Zag Air Classifier
Zig-Zag Air Classifier
Zon, Drying
Zone Of Capillarity

صفحه 74 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله