activated Sludge

لجن حاوی هوا و میکروارگانیسمهای فعال که به فاضلاب تصفیه نشده افزوده می شود و در نتیجه باعث سرعت بخشیدن به فرآیند تصفیه فاضلاب می گردد. 

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله activated Sludge