خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله Add-on Control Device

Add-on Control Device

يك ابــزار كنترل آلودگي هوا مثل جاذب كربني يا زباله سوزی كه آلاينده هاي گاز اگزوز را كاهش مي دهد. ابزار كنتـــرل معمولاً روي فرايند كنترل اثر ندارد. بنابراين يك تكنولوژي Add-Onمحسوب شده و برعكس طرح كنترل آلودگـــي از طريق جايگزيني خود فرايند اصلي مي باشد.

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله Add-on Control Device