[copy] In -Situ Flushing

ورود حجم زیادی ازآب به محوطه های تمییز، خاک، مــواد زائد یا آبهای زیر زمینی که باعث شستن آلاینده های خطرناک محل می شود.