Combustion Chamber

محفظه احتراق

Primary C.cمحفظه اي است درزباله سوز كه مواد زائد جامد درآن سوزانده مي شوند.

Secondary C.cمحفظه اي است در زباله سوز كه گازها، بخارات، جامدات قابل احتراق ناشي از محفظه اوليـــه در آن سوزانـده شده و خاكستـــر فرار ته نشين مي شود.

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله Combustion Chamber